ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
 
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน  เรียนรู้อย่างมีความสุข  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
ปรัชญาสถานศึกษา
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  บนรากฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา
ไหว้สวย  มารยาทดี
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ปลอดโรค
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 590 หมู่ 9  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 14/08/2020