ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด หมู่ 9  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งอยู่เลขที่ 590 หมู่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐
เปิดสอนระดับชั้น เด็กเล็ก  ๑  มีเด็กอายุตั้งแต่  ๒ – ๔  มีครูผู้สอนจำนวน  ๑  คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
ประวัติการก่อตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด หมู่ ๙ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ที่บริเวณหน้าวัดบ้านป่าเหมือด จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับการบริจาคที่ดินจากศูนย์เกษตรเก่าบ้านป่าเหมือด หมู่ที่ ๙ จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น  โดยทำการรื้อถอนอาคารหลังเก่ามาต่อเติม และได้ต่อเติมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากการบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 590 หมู่ 9  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 14/08/2020