ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด
นายสวัสดิ์   แสนปิง            ประธานศูนย์ฯ
นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง        รองประธาน
นายกมล   เจริญวัย            กรรมการที่ปรึกษา
นางจารี   โสภา                กรรมการที่ปรึกษา
นายสมศักดิ์   พรมมินทร์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางบัวจันทร์   ซาวล้อม       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายกมลศักดิ์   เปตามานัง     กรรมการประชาคม
นางจำเรียง   มะโนแก้ว        กรรมการประชาคม
นายนิพนธ์   ใหม่วงค์          กรรมการประชาคม
นายอุดม   พรมมินทร์          ผู้นำทางศาสนา
นายคมสันต์   วงค์ขุนสาย     ตัวแทนผู้ปกครอง
นางหมวยเงิน   ปัญญา         ตัวแทนผู้ปกครอง
นางนรีเวช   หลักฐาน           ตัวแทนครู    
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 590 หมู่ 9  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 14/08/2020